• Kişisel Verilerin Korunması

MATİL MALZEME TEST VE İNOVASYON LABORATUVARLARI A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

07.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Matil Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş. (Matil) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermekteyiz. 

Amacımız Matil tarafından hukuka uygun bir şekilde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri Matil tarafından işlenen çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve yetkilileri ile üçüncü kişileri bilgilendirmektir. 

Bu özen ve hassasiyet doğrultusunda Matil olarak Matil ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. Bu kapsamda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “Reşit Paşa Mahallesi Katar Caddesi İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi No:2 Maslak Sarıyer İstanbul” adresinde mukim Matil tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz;
 • Matil insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;
 • Şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması;
 • Matil çalışanlarının meşru menfaatinin gözetilmesi; 
 • Matil ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir. 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz;
 • Matil insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; 
 • Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; 
 • Matil çalışanlarının meşru menfaatinin gözetilmesi;
 • Matil ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amaçları ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. 

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Matil tarafından dijital ortamda yahut fiziki kanallarla yürütülen yöntemlerle; ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. 

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu aydınlatma metninin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Matil talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Matil tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Veri sorumlusu olarak yaptığımız inceleme sonucunda talebiniz kabul veya gerekçesi açıklanmak sureti ile reddedilir. Cevap tarafınıza yazılı ya da elektronik ortamda bildirilir. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanun’un ( KVKK ) 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle iletmeniz gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek “Reşit Paşa Mahallesi Katar Caddesi İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi No:2 Maslak Sarıyer İstanbul” adresinde mukim şirketimize iletebilirsiniz. 

MATİL MALZEME TEST VE İNOVASYON LABORATUVARLARI A.Ş.